کد قفل کردن راست کليک

[ In The Name Of God ]

[ We Love IRAN ]

[ Any Action Against IRAN By The Enemies Will Not Remain Unanswered ]

 

...:| PERSIAN SECURITY GROUP |:...

:) by po0ri4_

[Iranian H4ck3rs]


we are : b4ckdo0r - alf4.g - uid0ps - sirXshell - h4shur - hesamtm - mr.amir

گرگ ها خوب بدانند که در این ایل غریب

گر پدر مرد ، تفنگ پدری هست هنوز

گر چه مردان قبیله همگی کشته شدند

توی گهواره چوبی پسری هست هنوز